NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015
Thứ hai, 24/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 831

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2015

        

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2015

 

        Căn cứ Kế hoạch số 4317/KH-GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 về công tác Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2013-2015;

        Căn cứ công văn số 1562/KH-GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hè 2015;

        Căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các ngành học bậc học và yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận theo hướng đổi mới, tư duy, tích cực.

        Sáng ngày 23/07/2015 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức khai giảng bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2015.

        Được biết Lớp cốt cán: Học hai ngày (thứ năm, 23/07/2015 và thứ sáu, 24/07/2015: đối tượng gồm toàn thể cán bộ quản lí, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách.

        Nội dung báo cáo gồm các chuyên đề:

        1) Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng (Tài liệu: Nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI kèm theo hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 12 tháng 02 năm 2015 của ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI”; Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; tài liệu sử dụng nội bộ, dành riêng cho báo cáo viên).

        2) Các vấn đề cơ bản trong Nghị quyết sô 37-NQ/TW ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về công tác lí luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị “Về dân chủ trong nghiên cứu lí luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”.

        3) Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

        4) Tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2015; tình hình kinh tế, văn hoá., xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận Phú Nhuận.

        5) Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Với mục tiêu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên và nhân viên các cấp học, bậc học những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp;

        - Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới, chú trọng việc dạy học cá thể, tổ chức các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ  năng, phát triển năng khiếu của học sinh, thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới toàn diện nhà trường, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học;

        - Duy trì và tiếp tục phát triển kết quả của các lớp tập huấn có nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên các cấp học, bậc học trong năm học;

        - Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2015-2016 cho CBQL, giáo viên các cấp học, bậc học.

          Sau lớp học này Ngành tiếp tục tổ chức 3 lớp học riêng biệt dành cho 3 bậc học (mầm non, tiểu học, THCS).

        Theo kế hoạch, ngày thứ tư, 05/08/2015: Tổ chức thảo luận theo đơn vị trường và viết bài thu hoạch theo hướng dẫn chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.

 

                                                                                                             MINH HIẾU

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87